top of page
Signature

همکاری با ما

  

:همکاری با ما

ریاست تلویزیون پیشگام از تمام هموطنان کشور، نهاد های ملی و بین المللی میخواهد تا از این پروسۀ ملی حمایت مادی و معنوی نموده تا عملکرد های ما نه تنها برای افغانستان، بل فراتر از آن، از نقطه نظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موثر واقع گردد.
هم چنان، اشخاصیکه در عرصه های علم و دانش دارای تجارب وتخصص هستند میتوانند با دست اندرکاران تلویزیون در تماس شده و به طور داوطلبانه و یا در بدل اخذ حق الزحمه مصدر خدمت شوند.  

bottom of page