top of page
92187209_914643112324781_875545778686473

تصویری از کنفرانس دنیا در خانۀ شما در شهر ژینو

:کنفرانس دنیا در خانۀ شما در شهر ژینو

 پس از تحقیقات ژرف و همه جانبه توسط دکتور جاوید سنگدل رییس دانشگاه یومف سویس و یک تن از دانشمندان جوان و نخبه‌ی کشور دراین زمینه، یافته‌های تحقیق با متخصصین کشور های مختلف جهان که شباهت به کشور عزیز مان افغانستان دارند در میان گذاشته شد تا از مزایای تحقیق نه تنها فرزندان افغانستان، بل؛ تمام جوامع بشری از آن استفاده نمایند.

در همایشی که به این منظور در قصر دانشگاه یومف سویس در شهر ژینو راه اندازی شده بود، وزرا، نماینده‌ گان مختلف کشور های جهان، سفرا، نماینده‌ِ اتحادیه‌ی اروپا، سفیر افغانستان در سویس، استادان، دانش‌مندان و دانش‌جویان اشتراک داشتند. سخن‌رانان این همایش نتایج تحقیق را پیرامون راه‌اندازی "برنامه‌ی دنیا در خانه‌ی شما" در جهت عرضه و گسترش دانش استقبال نموده و آنرا فوق العاده حایز اهمیت خواندند و ضمن ابراز همکاری، از دکتور سنگدل تقاضا نمودند تا در جهت تطبیق این برنامه در افغانستان بذل مساعی را به خرچ دهند.

 این دانشمندان اضافه نمودند که با تطبیق این برنامه بزرگ ملی، روند عرضه دانش در سراسر کشور سرعت یافته و کمک زیادی را به اقتصاد افغانستان خواهد کرد.

bottom of page